CHÍNH SÁCH TRẢ THƯỞNG AFFILIATES

1. Bạn trực tiếp bán hàng bạn sẽ nhận được mức hoa hồng 20% /hợp đồng.

2. Bạn tuyển thêm người làm cấp dưới của bạn (cấp 2):

  • Nếu bạn trực tiếp bán hàng bạn sẽ nhận được mức hoa hồng 20% /hợp đồng.
  • Nếu cấp dưới của bạn bán hàng bạn sẽ nhận được mức hoa hồng 5% /hợp đồng và cấp dưới của bạn (người trực tiếp bán được sản phẩm đó) sẽ nhận được mức hoa hồng 20% /hợp đồng.

3. Nếu bạn có tối thiểu 3 người cấp dưới (REF) trở lên, tổng số hợp đồng của cả nhóm (CG) tối thiểu là 15 và trong đó bạn có ít nhất 2 hợp đồng (CM) thì bạn sẽ trở thành Quản lý (M) và được hưởng thêm mức hoa hồng (HH) là 5% /tổng doanh thu của cả nhóm/tháng (Áp dụng cho quản lý bậc 1).

4. Khi bạn đã trở thành Quản lý (M) và CG tăng theo cấp số cộng với công sai là 5 thì HH cũng tăng theo cấp số cộng với công sai là 1% (Áp dụng cho quản lý bậc n).

Cách tính n: n = (CG – 10)/5. Nếu kết quả là số lẻ thì làm tròn xuống.

Ví dụ: CG = 99 thì cách tính n như sau: n = (99 – 10)/5 = 17,8 17,8 là số lẻ nên được làm tròn xuống thành 17, vậy n = 17. Suy ra bạn là quản lý bậc 17.

Sẽ có nhiều bạn hỏi tại sao số 17,8 không được làm tròn lên 18 mà lại làm tròn xuống 17? PPO xin trả lời: Vì áp dụng theo công thức cấp số cộng và điều kiện của Quản lý thì CG chưa đủ điều kiện để được tính bậc n lên thành 18.

(Các bạn xem thêm bảng tính thưởng ở bên dưới)

5. Trả thưởng theo tháng chỉ dành cho Quản lý.

6. Thanh toán

  • Tổng doanh thu cần phải đạt tối thiểu 500.000 VNĐ.
  • Nếu tháng hiện tại tổng doanh thu của bạn nhỏ hơn 500.000 VNĐ thì số dư của bạn được cộng dồn vào tháng sau.
  • Từ ngày 25-27 hàng tháng PPO sẽ đối soát doanh thu cho bạn.
  • Từ ngày 28-30/31 hàng tháng PPO sẽ thanh toán 100% doanh thu của bạn.

Trả thưởng theo hợp đồng:

  Bạn Cấp 2
Trực tiếp bán 20%  
Cấp 2 bán 5% 20%

Quản lý bậc 1:

Quản lý (Bạn) Điều kiện Hoa hồng
M REF >= 3
CM >= 2
CG >= 15
5%

Quản lý bậc n (với CG = 15HH = 5%):

QL(Bạn) Điều kiện Hoa hồng
Mn REF >= 3
CM >= 2
CGn >= CG + (n-1)5
HHn = HH + (n-1)1%